Menu Close

(8.23) Người ở DC có thể giúp tôi không?

(8.23) Người ở DC có thể giúp tôi không?

Có. Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển cung cấp dịch vụ bênh vực quyền lợi của khách hàng cho những người ở Trung Tâm Phát Triển Porterville và Canyon Springs. [1]Mục 4433.5.

CRA có thể:

  • Cho quý vị biết về các quyền hợp pháp của quý vị, bao gồm quyền được đánh giá và được có IPP nhằm xác định các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị cần để trở lại cộng đồng,
  • Trợ giúp quý vị với các giải pháp hành chính và pháp lý, và
  • Bênh vực quý vị khi quý vị bị sắp xếp vào đó.

DC cũng có Chương Trình Tình Nguyện Trợ Giúp Bênh Vực (Volunteer Advocacy Assistance Program). Người bênh vực tình nguyện có thể giúp đại diện cho quý vị tại cuộc họp IPP của quý vị và khi quý vị muốn chuyển về cộng đồng. [2]Mục 4548(d); xem thêm Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện (Volunteer Advocacy Services) tại: scdd.ca.gov/volunteeradvocacyservices/.

References
1 Mục 4433.5.
2 Mục 4548(d); xem thêm Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện (Volunteer Advocacy Services) tại: scdd.ca.gov/volunteeradvocacyservices/.