Menu Close

(8.18) Các lệnh tạm giữ khác là gì?

(8.18) Các lệnh tạm giữ khác là gì?

Các lệnh tạm giữ phổ biến nhất là:

  • Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế, mục 6500: Lệnh này được sử dụng để tạm giữ những người bị khuyết tật trí tuệ được cho là gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Tòa phải xác định nơi nào là môi trường sống ít hạn chế nhất với họ. [1]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 6509. Tòa phải xét lại lệnh tạm giữ này hàng năm.
  • Bộ Luật Hình Sự, mục 1370.1: Lệnh này được sử dụng cho những người “không đủ năng lực hầu tòa” (incompetent to stand trial, IST) về các cáo buộc hình sự do tình trạng khuyết tật về phát triển. [2]Để biết mô tả chi tiết hơn, hãy xem ấn phẩm Các Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Thần Pháp Y (Forensic Mental Health Legal Issues) của Disability Rights California, tại … Continue reading Đây cũng được gọi là lệnh tạm giữ pháp y. Lệnh này kéo dài tối đa 2 năm.
  • Bộ Luật Hình Sự, mục 1026: Lệnh này dành cho những người được tuyên bố là “vô tội do bị điên” (NGI). Lệnh này kéo dài cho đến khi “khôi phục minh mẫn” hoặc cho đến khi bản án của họ kết thúc.

Chúng tôi không đề cập đến những thủ tục phức tạp của các lệnh tạm giữ trong đây. [3]Xem ấn phẩm của DDS Các Quy Trình Nhận Vào và Tái Hòa Nhập Cộng Đồng tại Các Cơ Sở Nội Trú của Tiểu Bang: Hướng Dẫn về Các Quy Định Theo Luật, … Continue reading Quý vị nên làm việc với luật sư của mình, thường là luật sư biện hộ công, người được chỉ định bảo vệ các quyền lợi của quý vị.

References
1 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 6509.
2 Để biết mô tả chi tiết hơn, hãy xem ấn phẩm Các Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Thần Pháp Y (Forensic Mental Health Legal Issues) của Disability Rights California, tại đây: https://www.disabilityrightsca.org/publications/forensic-mental-health-legal-issues.
3 Xem ấn phẩm của DDS Các Quy Trình Nhận Vào và Tái Hòa Nhập Cộng Đồng tại Các Cơ Sở Nội Trú của Tiểu Bang: Hướng Dẫn về Các Quy Định Theo Luật, Phán Quyết của Tòa (Án Lệ) và Thủ Tục Hành Chính ở California (A Guide to Statutory Requirements, Judicial Findings (Case Law) and Administrative Procedures in California). Quý vị cũng có thể xem trực tuyến tại: www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/03/CC_CommReEntry_20190318-1.pdf.