Menu Close

(8.2) Tôi có thể nhận các dịch vụ để giúp bản thân tham gia cộng đồng không?

(8.2) Tôi có thể nhận các dịch vụ để giúp bản thân tham gia cộng đồng không?

Có. Mọi người đều có quyền được sống và nhận các dịch vụ trong môi trường hòa nhập nhất, ít hạn chế nhất dựa trên nhu cầu và lựa chọn của họ. [1]Các Mục 4688 và 4688.21. Các dịch vụ hòa nhập cộng đồng có thể giúp quý vị tham gia cộng đồng và sống ở nơi khác ngoài cơ sở nội trú. [2]Mục 4688.05.

Quý vị có thể nhận các dịch vụ hòa nhập cộng đồng bất kể quý vị sống ở đâu. Ví dụ: nếu quý vị sống ở nhà tập thể với những người khác, các dịch vụ hòa nhập cộng đồng có thể giúp quý vị chuyển vào một môi trường hòa nhập hơn. Đây có thể là hỗ trợ đời sống [3]Mục 4689., nhà gia đình cư trú độc lập [4]Mục 4689.1. hoặc sống cùng gia đình quý vị.

“Các dịch vụ hành vi có thể trợ giúp quý vị sống trong cộng đồng. Một số người gọi các dịch vụ hành vi là “ABA”. ABA là Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng. Những dịch vụ này có thể giúp quý vị học được các cách để sống tốt hơn tại nơi ở hiện tại. Các dịch vụ này có thể giúp quý vị sống hòa hợp hơn với những người khác. Các dịch vụ này có thể giúp quý vị học được những hành vi mới để sống ở một nơi khác. Nếu quý vị quan tâm đến các dịch vụ hành vi, hãy trao đổi với điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị. Ngoài ra, hãy xem ấn phẩm “Tiếp Cận Liệu Pháp ABA” của Disability Rights California tại đây: https://www.disabilityrightsca.org/publications/access-to-aba-therapy

References
1 Các Mục 4688 và 4688.21.
2 Mục 4688.05.
3 Mục 4689.
4 Mục 4689.1.