Menu Close

(8.21) Tôi có thể yêu cầu tòa xem xét lại việc sắp xếp trong trường hợp tôi sống ở DC không?

(8.21) Tôi có thể yêu cầu tòa xem xét lại việc sắp xếp trong trường hợp tôi sống ở DC không?

Có. Nếu quý vị nghĩ rằng việc quý vị bị sắp xếp vào DC là bất hợp pháp và không thích đáng, hãy yêu cầu nhân viên DC hoặc trung tâm khu vực đưa quý vị ra khỏi đó. Hoặc nhờ người yêu cầu điều này hộ quý vị. Sau đó, quý vị có quyền tham gia phiên điều trần ở tòa án theo lệnh đình quyền tạm giữ. [1]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế các mục 4800-4801.

Nhân viên DC hoặc trung tâm khu vực mà quý vị báo là quý vị muốn được ra ngoài phải điền vào mẫu đơn Yêu Cầu Ra Khỏi Cơ Sở. (Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng tại DC có thể giúp quý vị với quy trình này.) DC phải gửi mẫu đơn này đến tòa và bản sao đến cha/mẹ hoặc người bảo hộ của quý vị kèm theo lá thư cho biết tòa đã được thông báo. Nếu DC cố ý không tuân theo những yêu cầu này, đây là một tội nhẹ. [2]Bộ Luật Phú́c Lợi và Định Chế mục 4800(c).

Tòa có thể ra lệnh DC phải cho quý vị ra khỏi cơ sở. Hoặc có thể có phiên điều trần. Quý vị có quyền mời luật sư đến phiên điều trần. Nếu quý vị không thể chi trả cho luật sư, tòa sẽ chỉ định luật sư cho quý vị.

Nếu tòa tuyên bố quý vị không bị khuyết tật về phát triển hoặc quý vị có thể đáp ứng nhu cầu của bản thân một cách an toàn, DC có 72 giờ để cho quý vị ra khỏi cơ sở. Nếu quý vị không thể đáp ứng nhu cầu của bản thân nhưng quý vị có người hoặc cơ quan chịu trách nhiệm có thể và sẽ đáp ứng nhu cầu của quý vị, quý vị sẽ được ra khỏi cơ sở theo mọi điều kiện mà tòa cho là hợp lệ và nhất quán với Đạo Luật Lanterman. [3]Bộ̣ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4801(c)(2). Ví dụ, tòa có thể ra lệnh cho DC phải cho quý vị ra khỏi cơ sở và ra lệnh cho trung tâm khu vực phải cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần. Nếu không có các dịch vụ này, tòa có thể ra lệnh cho trung tâm khu vực tìm hoặc phát triển các dịch vụ và báo cáo với tòa về tiến độ của họ.

References
1 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế các mục 4800-4801.
2 Bộ Luật Phú́c Lợi và Định Chế mục 4800(c).
3 Bộ̣ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4801(c)(2).