Menu Close

(8.20) Tôi có thể nhận những dịch vụ hoán cải nào?

(8.20) Tôi có thể nhận những dịch vụ hoán cải nào?

Tôi có thể nhận những dịch vụ hoán cải nào?

  • Chẩn đoán, thẩm định và điều trị.
  • Chăm sóc cá nhân, chăm sóc ban ngày, chăm sóc tại nhà và sắp xếp chỗ ở đặc biệt.
  • Liệu pháp vật lý, nghề nghiệp và ngôn ngữ.
  • Đào tạo, giáo dục và làm việc trong môi trường được bảo vệ.
  • Dịch vụ sức khỏe tâm thần, giải trí và tư vấn cho quý vị cùng gia đình quý vị.

Các dịch vụ khác như dịch vụ bảo vệ, dịch vụ xã hội và pháp lý, dịch vụ thông tin và giới thiệu, dịch vụ theo sát công việc, và chuyên chở. [1]Bộ Luật Hình Sự mục 1001.20(b).

References
1 Bộ Luật Hình Sự mục 1001.20(b).