Menu Close

(8.4) Trung tâm phát triển là gì?

(8.4) Trung tâm phát triển là gì?

Trung tâm phát triển (developmental center, DC) là cơ sở nội trú của tiểu bang dành cho những người bị khuyết tật về phát triển. Đây là một môi trường sống rất hạn chế và tách biệt. Chỉ có một trung tâm phát triển – Porterville – vẫn đang hoạt động ở California. Còn có một cơ sở nội trú do tiểu bang điều hành, tương tự với DC, là Canyon Springs. Mặc dù một số người cư trú trong Porterville DC và Canyon Springs mắc một số khuyết tật nghiêm trọng, nhiều người ở DC có thể sống trong cộng đồng nếu họ có các dịch vụ và sự hỗ trợ phù hợp. Luật California đã thay đổi để đóng các DC và giúp mọi người chuyển vào sống trong cộng đồng với các dịch vụ và sự hỗ trợ. Ngày càng nhiều tiểu bang đã thực hiện điều tương tự và đóng các cơ sở nội trú tiểu bang quy mô lớn.