Menu Close

(8.16) Tôi có sẵn sàng chuyển ra ngoài trung tâm phát triển không?

(8.16) Tôi có sẵn sàng chuyển ra ngoài trung tâm phát triển không?

Đây là một câu hỏi không có đáp án chính xác. Việc quý vị có sẵn sàng không hay các dịch vụ quý vị cần hiện đang có sẵn không đều không quan trọng. Điều quan trọng là quý vị có quyền nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần và muốn, cũng như sống trong môi trường cộng đồng hòa nhập tối đa có thể.

Nếu quý vị sống trong Porterville DC hoặc Canyon Springs, nhóm IPP của quý vị không nên hỏi quý vị sẵn sàng chưa. Họ nên hỏi:

  • Những dịch vụ và sự hỗ trợ nào sẽ đáp ứng nhu cầu và mong muốn của quý vị trong môi trường cộng đồng và cho phép quý vị tham gia các hoạt động cộng đồng?
  • Điều gì ngăn cản quý vị sống trong cộng đồng hiện tại?
  • Chúng ta nên thực hiện những bước gì để quý vị có thể sống trong cộng đồng?
  • Chúng ta nên tìm hoặc phát triển những dịch vụ và sự hỗ trợ nào để quý vị có thể sống trong cộng đồng một cách an toàn và phù hợp?