Menu Close

(8.24) Tôi có thể tham gia Chương Trình Tự Xác Định nếu tôi sống trong một cơ sở nội trú không?

(8.24) Tôi có thể tham gia Chương Trình Tự Xác Định nếu tôi sống trong một cơ sở nội trú không?

Có, nếu quý vị đang có dự định hoặc muốn lên kế hoạch chuyển vào cộng đồng. Nếu quý vị sống trong một Trung Tâm Phát Triển hoặc một cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn, như ICF, hãy nói với điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị rằng quý vị quan tâm đến Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP). Quý vị có thể bắt đầu quy trình lập kế hoạch tập trung vào con người. Quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực bắt đầu lập kế hoạch cho quá trình chuyển tiếp sang SDP nếu quý vị muốn chuyển vào cộng đồng trong vòng 90 ngày.