Menu Close

(8.19) Hoán cải là gì?

(8.19) Hoán cải là gì?

Nếu quý vị mắc khuyết tật về phát triển và bị cáo buộc tội hình sự, tòa có thể cho phép quý vị nhận điều trị và hỗ trợ phát triển thay vì vào tù. [1]Bộ Luật Hình Sự, mục 1001.20 và các mục sau. Đây được gọi là hoán cải.

Nếu quý vị mắc khuyết tật về phát triển và bị cáo buộc tội hình sự, tòa có thể cho phép quý vị nhận điều trị và hỗ trợ phát triển thay vì vào tù. [2]Bộ Luật Hình Sự, mục 1001.20 và các mục sau. Đây được gọi là hoán cải.

Quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình hoán cải nếu:

  • Tội của quý vị là tội nhẹ hoặc trọng tội nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Quý vị không tham gia chương trình hoán cải trong hai năm trở lại đây.
  • Quý vị bị khuyết tật về phát triển
  • Quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực và hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ. [3]Bộ Luật Hình Sự mục 1001.21.

References
1, 2 Bộ Luật Hình Sự, mục 1001.20 và các mục sau.
3 Bộ Luật Hình Sự mục 1001.21.