Menu Close

(8.13) Chuyện gì xảy ra nếu tôi gặp vấn đề với việc sống trong cộng đồng?

(8.13) Chuyện gì xảy ra nếu tôi gặp vấn đề với việc sống trong cộng đồng?

Chuyện gì xảy ra nếu tôi gặp vấn đề với việc sống trong cộng đồng?

RRDP là các cơ quan làm việc với trung tâm khu vực để giúp quý vị bằng cách trao đổi với nhóm lập kế hoạch và tìm các dịch vụ cùng sự hỗ trợ cần thiết để quý vị thành công với việc sống trong cộng đồng. [1]Mục 4418.3(b). RRDP xem xét hoàn cảnh của quý vị, đến thăm quý vị (nếu thích hợp) và xác định những điều ngăn cản quý vị hòa nhập vào cộng đồng. Sau đó, họ đề xuất sự hỗ trợ sẽ giúp quý vị ở lại cộng đồng. Quý vị phải có cuộc họp IPP với nhân viên RRDP, người có thể xác định cách đáp ứng các nhu cầu của quý vị trong các tình huống khủng hoảng và hoàn cảnh chung. [2]Mục 4418.7(a) & (b).

Quan trọng! Nếu có người đe dọa đưa quý vị vào môi trường hạn chế, hãy gọi đến RRDP và yêu cầu thực hiện đánh giá. Truy cập trang web của DDS tại đây https://www.dds.ca.gov/services/state-facilities/regional-resource-development-projects/ để xem danh sách các RRDP.

References
1 Mục 4418.3(b).
2 Mục 4418.7(a) & (b).