Menu Close

(8.11) Chuyển hướng là gì?

(8.11) Chuyển hướng là gì?

Chuyển hướng là quy trình xác định và thiết lập các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để tránh phải vào cơ sở nội trú. Có các luật đặc biệt về việc chuyển hướng để người bị khuyết tật về phát triển không bị sắp xếp vào trung tâm phát triển. [1]Các Mục 4418.7(a)-(c) và 4418.25(c). Các dịch vụ chuyển hướng có thể tránh cho quý vị phải vào cơ sở nội trú bằng cách:

  • Giúp quý vị ở lại chỗ sắp xếp hiện tại của quý vị. Ví dụ: quý vị có thể nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ can thiệp hành vi để duy trì sắp xếp chỗ ở hiện tại của quý vị nếu quý vị đang trải qua khủng hoảng.
  • Giúp quý vị tìm một sắp xếp khác nếu quý vị không thể ở lại nơi sắp xếp hiện tại.
  • Với trẻ em, trung tâm khu vực có thể phải thử các cách mới và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của gia đình quý vị và giúp gia đình sống cùng nhau. [2]Mục 4685(c)(2).

Chuyển hướng đôi khi có nghĩa quý vị cần thêm dịch vụ. Đây được gọi là các dịch vụ bổ sung. Ví dụ: nhóm IPP của quý vị có thể nhất trí rằng quý vị cần thêm nhân viên hỗ trợ. [3]Mục 4648(a)(9)(C). Quý vị có thể nhận các dịch vụ can thiệp khủng hoảng trong cộng đồng của mình. Nếu không có cách nào để quý vị ở lại trong cộng đồng, trung tâm khu vực phải cố gắng đưa quý vị trở về sắp xếp chỗ ở mà quý vị chọn, cùng tất cả sự hỗ trợ quý vị cần, sớm nhất có thể. [4]Mục 4648(a)(10).

References
1 Các Mục 4418.7(a)-(c) và 4418.25(c).
2 Mục 4685(c)(2).
3 Mục 4648(a)(9)(C).
4 Mục 4648(a)(10).