Menu Close

(8.22) Nhóm IPP của tôi có thể làm gì nếu tòa đưa tôi vào DC?

(8.22) Nhóm IPP của tôi có thể làm gì nếu tòa đưa tôi vào DC?

Trung tâm phát triển duy nhất còn đang mở là Trung Tâm Phát Triển Porterville (Porterville Developmental Center, PDC). Có thể tòa cho rằng quý vị cần những dịch vụ chỉ được cung cấp tại PDC. PDC cũng có thể là một môi trường ít hạn chế hơn so với nhà giam hay nhà tù. Tuy nhiên, trung tâm khu vực vẫn cần phải tham gia, kể cả khi tòa muốn quý vị vào DC. Nhóm IPP của quý vị phải cân nhắc lý do tòa đưa ra quyết định này và bắt đầu giúp quý vị giải quyết các vấn đề đã tác động đến tòa để quý vị có thể chuyển ra ngoài sớm nhất có thể. Nhóm IPP của quý vị có thể trao đổi với luật sư hoặc tòa về sự sắp xếp và các dịch vụ mà họ có thể cung cấp cho quý vị.

Trung tâm phát triển duy nhất còn đang mở là Trung Tâm Phát Triển Porterville (Porterville Developmental Center, PDC). Có thể tòa cho rằng quý vị cần những dịch vụ chỉ được cung cấp tại PDC. PDC cũng có thể là một môi trường ít hạn chế hơn so với nhà giam hay nhà tù. Tuy nhiên, trung tâm khu vực vẫn cần phải tham gia, kể cả khi tòa muốn quý vị vào DC. Nhóm IPP của quý vị phải cân nhắc lý do tòa đưa ra quyết định này và bắt đầu giúp quý vị giải quyết các vấn đề đã tác động đến tòa để quý vị có thể chuyển ra ngoài sớm nhất có thể. Nhóm IPP của quý vị có thể trao đổi với luật sư hoặc tòa về sự sắp xếp và các dịch vụ mà họ có thể cung cấp cho quý vị.

Luật sư hoặc người bênh vực của quý vị có thể yêu cầu một lệnh không chỉ rõ khoảng thời gian quý vị phải ở trong DC. Thay vào đó, họ có thể yêu cầu một lệnh cho biết quý vị có thể rời khỏi DC khi có các dịch vụ quý vị cần để trở lại cộng đồng. Luật sư của quý vị cũng có thể yêu cầu tòa giám sát tiến độ của trung tâm khu vực trong việc tìm hoặc phát triển các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần.