Menu Close

(8.14) Kế Hoạch Sắp Xếp Trong Cộng Đồng (Community Placement Plan, CPP) là gì?

(8.14) Kế Hoạch Sắp Xếp Trong Cộng Đồng (Community Placement Plan, CPP) là gì?

Kế Hoạch Sắp Xếp Trong Cộng Đồng (CPP) bao gồm nhiều thông tin về các nỗ lực của trung tâm khu vực và tiểu bang nhằm phục vụ mọi người trong cộng đồng. CPP bao gồm thông tin về:

  • Số người vào DC và các lý do.
  • Số người nhận các thẩm định của RRDP và kết quả của những thẩm định đó cùng với việc các dịch vụ và sự hỗ trợ trong cộng đồng có thành công trong việc hỗ trợ mọi người ở lại cộng đồng không và các nhu cầu không được đáp ứng của những người đã vào DC.
  • Tiến bộ đạt được trong quá trình phát triển các dịch vụ chuyên biệt toàn tiểu bang, bao gồm các lựa chọn can thiệp khủng hoảng trong cộng đồng. [1]Mục 4418.25.

Hàng năm, trung tâm khu vực nhận thêm tiền để thực hiện các đánh giá, lập kế hoạch các chương trình và cung cấp các nguồn lực, dịch vụ và sự hỗ trợ để giúp mọi người sống trong cộng đồng. [2]Các Mục 4418.25 và 4679. Các trung tâm khu vực xác định số lượng người được đưa vào CPP mỗi năm. Để tìm hiểu về mức độ hoạt động hiệu quả theo CPP của trung tâm khu vực, hãy liên hệ với DDS. [3]Mục 4418.25(c)&(d).

References
1 Mục 4418.25.
2 Các Mục 4418.25 và 4679.
3 Mục 4418.25(c)&(d).