Menu Close

(8.1) Tôi có phải sống trong cơ sở nội trú không?

(8.1) Tôi có phải sống trong cơ sở nội trú không?

Không. Đạo Luật Lanterman trao cho quý vị quyền nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để ở lại trong cộng đồng. Quý vị cũng có quyền nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ này “trong môi trường ít hạn chế nhất” (least restrictive environment, LRE). [1]Các Mục 4501 và 4502(b)(1).

Theo Tòa Án Tối Cao California, các mục đích của Đạo Luật Lanterman là nhằm:

  • Tránh để người bị khuyết tật về phát triển phải vào ở các cơ sở nội trúhết mức có thể và tránh việc tách rời họ khỏi gia đình và cộng đồng,
  • Cho phép những người bị khuyết tật về phát triển sống như người cùng tuổi không bị khuyết tật, và
  • Trợ giúp những người bị khuyết tật về phát triển sống độc lập và có ích hơn trong cộng đồng của họ. [2]Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển California kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển, 38 Báo Cáo Của California số 3 384, 388 (1985).

Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ cũng đề cập đến quyền của những người khuyết tật được nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ trong môi trường ít hạn chế nhất. Tòa cho rằng việc buộc một người bị khuyết tật sống trong cơ sở nội trú khi họ không cần là một hình thức phân biệt đối xử bất hợp pháp về tình trạng khuyết tật. [3]Olmstead kiện L.C. (1999) 527 U.S. 581. Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật có một “chỉ thị hòa nhập”. [4]Tiêu Đề 28 Bộ Luậ̣t Các Quy Định Liên Bang mục 35.130(d). Theo “chỉ thị hòa nhập” này, cơ quan công phải thực hiện các dịch vụ, chương trình và hoạt động của họ trong môi trường hòa nhập nhất cho nhu cầu của người khuyết tật. Trong vụ Olmstead kiện L.C., môi trường hòa nhập nhất cho người liên quan là chương trình dựa trên cộng đồng và không phải là cơ sở nội trú. Ở đó, cơ quan công, có trách nhiệm cung cấp dịch vụ, phải cân nhắc chương trình như vậy thay vì môi trường cơ sở nội trú.

References
1 Các Mục 4501 và 4502(b)(1).
2 Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển California kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển, 38 Báo Cáo Của California số 3 384, 388 (1985).
3 Olmstead kiện L.C. (1999) 527 U.S. 581.
4 Tiêu Đề 28 Bộ Luậ̣t Các Quy Định Liên Bang mục 35.130(d).