Menu Close

(8.17) Nếu tôi không thể bày tỏ điều tôi muốn thì sao?

(8.17) Nếu tôi không thể bày tỏ điều tôi muốn thì sao?

Nếu quý vị không thể dùng ngôn từ để cho biết những điều quý vị muốn, nhóm IPP có thể nhìn vào hành động và những điều quý vị thích và không thích. Nếu khuyết tật của quý vị nghiêm trọng đến mức nhóm IPP không thể xác định những điều quý vị muốn, họ có thể cho rằng:

  • Quý vị sẽ đưa ra lựa chọn giống hầu hết mọi người.
  • Quý vị không muốn sống trong cơ sở nội trú nếu có lựa chọn thay thế an toàn.
  • Quý vị muốn và xứng đáng được hội nhập và hòa nhập vào cộng đồng, không bị cách ly và cô lập.
  • Quý vị muốn được tự do, không bị giam hãm. [1]Những giá trị căn bản nằm sau các luật như là Đạo Luật Lanterman và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật yêu cầu giả định rằng kể cả những người không … Continue reading

References
1 Những giá trị căn bản nằm sau các luật như là Đạo Luật Lanterman và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật yêu cầu giả định rằng kể cả những người không thể bày tỏ sở thích của họ cũng sẽ thích và xứng đáng được sống trong môi trường ít hạn chế nhất.