Menu Close

(8.7) Cơ Sở Nội Trú cho Bệnh Tâm Thần (Institutions for Mental Disease, IMD) là gì?

(8.7) Cơ Sở Nội Trú cho Bệnh Tâm Thần (Institutions for Mental Disease, IMD) là gì?

IMD là các cơ sở có từ 16 giường trở lên, tại đây mọi người được chẩn đoán, điều trị và chăm sóc (bao gồm chăm sóc y tế và điều dưỡng) cho tình trạng khuyết tật về sức khỏe tâm thần. [1]Tiêu Đề 42 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang Mục 435.1010. Tại California, IMD có thể là bệnh viện tâm thần, cơ sở sức khỏe tâm thần (psychiatric health facilities, PHF), cơ sở điều dưỡng chuyên môn có các chương trình điều trị đặc biệt (skilled nursing facilities with special treatment programs , SNF-STP), trung tâm phục hồi chức năng sức khỏe tâm thần (mental health rehabilitation centers, MHRC), hoặc bệnh viện của tiểu bang.

IMD là các cơ sở có từ 16 giường trở lên, tại đây mọi người được chẩn đoán, điều trị và chăm sóc (bao gồm chăm sóc y tế và điều dưỡng) cho tình trạng khuyết tật về sức khỏe tâm thần. [2]Tiêu Đề 42 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang Mục 435.1010. Tại California, IMD có thể là bệnh viện tâm thần, cơ sở sức khỏe tâm thần (psychiatric health facilities, PHF), cơ sở điều dưỡng chuyên môn có các chương trình điều trị đặc biệt (skilled nursing facilities with special treatment programs , SNF-STP), trung tâm phục hồi chức năng sức khỏe tâm thần (mental health rehabilitation centers, MHRC), hoặc bệnh viện của tiểu bang.

References
1, 2 Tiêu Đề 42 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang Mục 435.1010.