Menu Close

(8.15) Tôi có thể chuyển ra ngoài trung tâm phát triển nếu tôi không có trong CPP không?

(8.15) Tôi có thể chuyển ra ngoài trung tâm phát triển nếu tôi không có trong CPP không?

Có. Quý vị vẫn có các quyền theo Đạo Luật Lanterman, bao gồm quyền được đánh giá, lập kế hoạch tập trung vào con người và sống trong một môi trường hòa nhập nhất, ít hạn chế nhất.

Nếu quý vị không nằm trong danh sách CPP, trung tâm khu vực của quý vị sẽ không nhận được thêm tiền để giúp quý vị chuyển đến môi trường trong cộng đồng. Tuy nhiên, quý vị có quyền nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ được liệt kê trong IPP, cho phép quý vị sống trong môi trường hòa nhập nhất có thể. Quý vị cũng có thể nhận được các dịch vụ cần thiết để chuyển ra ngoài DC hoặc để tránh bị sắp xếp vào DC. Đôi khi, quý vị có thể phải ra tòa để thực thi quyền không phải sống trong DC của quý vị.