Menu Close

(8.5) Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính là gì?

(8.5) Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính là gì?

Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính là các cơ sở do tiểu bang điều hành, cung cấp điều trị nội trú ngắn hạn cho những người bị khuyết tật về phát triển đang gặp khủng hoảng. Đây còn được gọi là các cơ sở STAR. STAR viết tắt cho Stabilization Training Assistance Reintegration (Ổn Định Đào Tạo Trợ Giúp Tái Hòa Nhập). Mỗi nhà chỉ cho phép 5 người sống. Những nhà này nằm tại Porterville DC, Canyon Springs và các địa điểm khác nhưng có các dịch vụ khác nhau và tuân thủ các quy định khác nhau. Một số người nhầm những Cơ Sở này là DC. Tuy nhiên, những cơ sở này là sự sắp xếp ngắn hạn và nhằm để đưa quý vị trở lại cộng đồng sớm nhất có thể.

Có một số Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính phục vụ miền bắc, miền nam và miền trung của California. Một số cơ sở phục vụ trẻ em, một số cơ sở khác chỉ phục vụ người lớn.

Quý vị có thể sống trong một Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính trong tối đa 13 tháng. Tuy nhiên, nhóm IPP của quý vị phải bắt đầu lập kế hoạch cho quý vị quay trở lại cộng đồng ngay khi quý vị đến cơ sở này.