Menu Close

(8.9) Các hạn chế và giới hạn thời gian đối với IMD là gì?

(8.9) Các hạn chế và giới hạn thời gian đối với IMD là gì?

Trước khi sắp xếp quý vị vào IMD, trung tâm khu vực phải hoàn thành đánh giá. Đánh giá này phải giải thích tất cả sự hỗ trợ cộng đồng mà trung tâm khu vực đã cân nhắc, bao gồm: [1]Mục 4648(a)(9)(C)(iii)(j).

 • Điều chỉnh mức phí,
 • Dịch vụ bổ sung,
 • Dịch vụ khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng,
 • Nhà cho các trường hợp khủng hoảng trong cộng đồng (CCH), và
 • Giải thích lý do những dịch vụ đó không thể đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Trước khi sắp xếp quý vị vào IMD, giám đốc trung tâm khu vực phải xác nhận rằng không có lựa chọn nào tại cộng đồng có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị. [2]Mục 4648(a)(9)(C)(iii)(II).

Trước khi sắp xếp quý vị vào IMD, giám đốc trung tâm khu vực phải xác nhận rằng không có lựa chọn nào tại cộng đồng có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị. [3]Mục 4648(a)(9)(C)(iii)(II).

 • Hoàn thành giấy tờ để hỗ trợ cho đơn kiến nghị tạm giữ theo Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 6500. [4]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(j)(ia).
 • Hoàn thành đánh giá toàn diện nhằm xác định các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để ổn định khủng hoảng và lịch biểu để phát triển các dịch vụ và sự hỗ trợ giúp quý vị chuyển về cộng đồng. [5]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(j)(ib). Trung tâm khu vực phải đệ trình các nội dung này lên tòa ngay lập tức. 
 • Tổ chức cuộc họp IPP trong vòng 30 ngày kể từ khi quý vị được nhận vào cơ sở nhằm xác định các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để ổn định khủng hoảng và phát triển kế hoạch chuyển quý vị về cộng đồng. [6]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(j)(ib).

Nếu quý vị không thể chuyển về cộng đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi được nhận vào cơ sở, trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp IPP để thảo luận việc chuyển về cộng đồng và quý vị có còn cần ổn định khủng hoảng không. [7]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(II).

Quý vị không thể ở IMD quá 6 tháng, trừ khi trước tháng thứ 6:[8]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III).

 • Trung tâm khu vực đã tiến hành một đánh giá toàn diện khác dựa trên thông tin hiện tại cho thấy quý vị vẫn đang gặp khủng hoảng cấp tính, và [9]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III)(ia).
 • Nhóm IPP đã phát triển một kế hoạch xác định các dịch vụ và sự hỗ trợ cụ thể quý vị cần để chuyển về cộng đồng, và kế hoạch này bao gồm lịch biểu cho việc nhận hoặc phát triển những dịch vụ và sự hỗ trợ đó, và [10]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III)(ib).
 • Tòa ra lệnh tạm giữ đã xét lại và gia hạn lệnh tạm giữ. [11]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III)(ic).

Quý vị không thể ở tại IMD quá một năm trừ khi:

 • Trung tâm khu vực cho thấy kế hoạch chuyển quý vị về cộng đồng có tiến triển đáng kể và
 • Các trường hợp đặc biệt ngoài tầm kiểm soát của trung tâm khu vực ngăn cản họ nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ đó theo lịch biểu trong kế hoạch. [12]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(IV)(ia).

Trung tâm khu vực cho thấy kế hoạch chuyển quý vị về cộng đồng có tiến triển đáng kể vàCác trường hợp đặc biệt ngoài tầm kiểm soát của trung tâm khu vực ngăn cản họ nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ đó theo lịch biểu trong kế hoạch. [13]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(IV)(ia).

References
1 Mục 4648(a)(9)(C)(iii)(j).
2, 3 Mục 4648(a)(9)(C)(iii)(II).
4 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(j)(ia).
5, 6 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(j)(ib).
7 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(II).
8 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III).
9 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III)(ia).
10 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III)(ib).
11 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(III)(ic).
12, 13 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(IV)(ia).