Menu Close

(3.2) Trung tâm khu vực tìm người có thể bị khuyết tật về phát triển bằng cách nào?

(3.2) Trung tâm khu vực tìm người có thể bị khuyết tật về phát triển bằng cách nào?

Trung tâm khu vực phải thực hiện việc “tìm kiếm trường hợp”. Điều này nghĩa là trung tâm khu vực phải chủ động xem xét trong cộng đồng để tìm người hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ. Họ làm việc với các cơ quan sức khỏe công, Sở Dịch Vụ Xã Hội, học khu cùng các cơ quan tiểu bang, địa phương và tư nhân khác.

Bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế khác có thể giới thiệu người đến trung tâm khu vực. Tuy nhiên, quý vị không cần có sự giới thiệu của bác sĩ để đến trung tâm khu vực. Bất kỳ người nào nghĩ rằng họ có thể bị khuyết tật về phát triển đều có quyền đăng ký với trung tâm khu vực.