Menu Close

(3.8) Tôi nên chuẩn bị như thế nào cho cuộc họp tiếp nhận ban đầu?

(3.8) Tôi nên chuẩn bị như thế nào cho cuộc họp tiếp nhận ban đầu?

Mang theo bản sao các thẻ phúc lợi sức khỏe cho thấy những phúc lợi chăm sóc sức khỏe của quý vị. Những phúc lợi đó bao gồm bảo hiểm sức khỏe tư nhân, các chương trình sức khỏe, Medi-Cal, Medicare hoặc TRICARE (cho gia đình quân nhân). [1]Mục 4643(c). Nếu quý vị không có các phúc lợi như vậy, trung tâm khu vực không thể sử dụng thực tế đó để từ chối hoặc giảm bớt các dịch vụ lẽ ra … Continue reading Mang theo những hồ sơ quý vị có được từ bác sĩ, bệnh viện, phòng khám sức khỏe, trường học và bất kỳ người nào khác quen quý vị và biết về tiền sử phát triển của quý vị. Mang theo tên, địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ, nhà tâm lý học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác của quý vị. Điều này có thể đẩy nhanh quy trình. Phụ Lục D của cẩm nang này là danh sách kiểm tra giúp quý vị mang theo thông tin cần thiết đến cuộc họp đầu tiên.

References
1 Mục 4643(c). Nếu quý vị không có các phúc lợi như vậy, trung tâm khu vực không thể sử dụng thực tế đó để từ chối hoặc giảm bớt các dịch vụ lẽ ra quý vị sẽ nhận được từ trung tâm khu vực.