Menu Close

(3.1) Trung tâm khu vực làm những gì?

(3.1) Trung tâm khu vực làm những gì?

Trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ cho những người bị khuyết tật về phát triển. Những trung tâm này cũng mang tới các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết tật nhưng chúng tôi không đề cập đến những dịch vụ đó trong tài liệu này. [1]Trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết tật (từ khi sinh cho đến 3 tuổi) theo “Phần C” của … Continue reading

Trung tâm khu vực phải:

  • Tìm người có thể cần đến các dịch vụ của trung tâm khu vực. [2]Mục 4641.
  • Thẩm định những người đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực để xác định xem họ có hội đủ điều kiện không. [3]Các Mục 4642 và 4643.
  • Điều phối dịch vụ cho tất cả khách hàng của trung tâm khu vực. [4]Các Mục 4640.6 và 4647.
  • Phát triển Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) có cân nhắc đến nhu cầu và lựa chọn của quý vị. [5]Các Mục 4646 và 4646.5.
  • Đảm bảo quý vị nhận được tất cả các dịch vụ và sự hỗ trợ được liệt kê trong IPP. [6]Các Mục 4648 và 4651 cùng các mục khác trong Đạo Luật Lanterman.
  • Phát triển các dịch vụ và sự hỗ trợ mới
  • Kiểm tra chất lượng của các dịch vụ và sự hỗ trợ được cung cấp. [7]Các Mục 4648 và 4651 cùng các mục khác trong Đạo Luật Lanterman.
  • Giúp những khách hàng đang tham gia Chương Trình Tự Xác Định. [8]Mục 4685.8.

References
1 Trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết tật (từ khi sinh cho đến 3 tuổi) theo “Phần C” của Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) của liên bang và Đạo Luật Về Dịch Vụ Can Thiệp Sớm California bắt đầu tại mục 95000, Bộ Luật Chính Quyền California. Cẩm nang này không đề cập đến các dịch vụ can thiệp sớm. Để biết thông tin về các dịch vụ này, hãy xem Chương 12, Quyền và Trách Nhiệm về Giáo Dục Đặc Biệt, một ấn phẩm khác của Disability Rights California.
2 Mục 4641.
3 Các Mục 4642 và 4643.
4 Các Mục 4640.6 và 4647.
5 Các Mục 4646 và 4646.5.
6, 7 Các Mục 4648 và 4651 cùng các mục khác trong Đạo Luật Lanterman.
8 Mục 4685.8.