Menu Close

(3.10) Quy trình đánh giá khả năng hội đủ điều kiện hoạt động như thế nào?

(3.10) Quy trình đánh giá khả năng hội đủ điều kiện hoạt động như thế nào?

Sau lần tiếp nhận đầu tiên, trung tâm khu vực có 120 ngày để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện không. [1]Mục 4643(a). Tuy nhiên, trung tâm khu vực chỉ có 60 ngày để xác định, nếu:

  • Sự chậm trễ sẽ gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của quý vị, hoặc làm chậm trễ thêm sự phát triển tâm thần hoặc thể chất của quý vị, hoặc
  • Quý vị có nguy cơ cao bị đặt vào môi trường hạn chế hơn. Ví dụ: quý vị phải chuyển từ nhà của gia đình đến ở tại một cơ sở. [2]Mục 4643(a).

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, trung tâm khu vực có 60 ngày để hoàn thành Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) đầu tiên của quý vị. [3]Mục 4646(c).

References
1, 2 Mục 4643(a).
3 Mục 4646(c).