Menu Close

(3.14) Tôi có thể đăng ký lại nếu có thông tin mới về tình trạng khuyết tật của mình mà trung tâm khu vực không biết khi họ từ chối tôi không?

(3.14) Tôi có thể đăng ký lại nếu có thông tin mới về tình trạng khuyết tật của mình mà trung tâm khu vực không biết khi họ từ chối tôi không?

Nếu trung tâm khu vực cho biết quý vị không bị khuyết tật về phát triển nhưng quý vị có thông tin mới (chẳng hạn như kết quả kiểm tra mới), quý vị có thể đăng ký lại. Trung tâm khu vực phải xem xét thông tin mới mà quý vị cung cấp thông qua việc thực hiện lại quy trình đánh giá khả năng hội đủ điều kiện. Họ sẽ xem xét thông tin từ trước và mọi thông tin mới mà quý vị cung cấp. Họ có thể quyết định thực hiện thêm các kiểm tra. Trung tâm khu vực sẽ cần phải cung cấp một văn bản quyết định khác cho quý vị. Trung tâm khu vực có thể không muốn thực hiện lại quy trình dựa trên các kết quả kiểm tra mới của quý vị nếu gần đây họ đã xác định là quý vị không bị khuyết tật về phát triển. Vì vậy, nếu quý vị cần thẩm định độc lập để chứng minh mình bị khuyết tật về phát triển, hãy cố gắng thực hiện và gửi các nội dung thẩm định đó trong đơn đăng ký đầu tiên của quý vị.