Menu Close

(3.18) Tôi có thể thay đổi điều phối viên dịch vụ nếu muốn không?

(3.18) Tôi có thể thay đổi điều phối viên dịch vụ nếu muốn không?

Công việc của điều phối viên dịch vụ rất quan trọng. [1]Mục 4647(b). Đạo Luật Lanterman quy định không một người nào có thể tiếp tục giữ vai trò điều phối viên dịch vụ của quý vị khi quý vị không đồng ý. [2]Mục 4647(b). Vì vậy, quý vị có thể yêu cầu đổi điều phối viên dịch vụ khác nếu không hài lòng với người hiện tại. Nếu trung tâm khu vực muốn thay đổi điều phối viên dịch vụ của quý vị vĩnh viễn, họ phải cung cấp văn bản thông báo cho quý vị trong vòng 10 ngày làm việc. [3]Mục 4647(b).

References
1, 2, 3 Mục 4647(b).