Menu Close

(3.15) Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu tôi được xác định là hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực?

(3.15) Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu tôi được xác định là hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực?

Trung tâm khu vực có 60 ngày kể từ khi hoàn thành đánh giá của quý vị để hoàn tất Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) của quý vị. [1]Mục 4646(c). Trung tâm khu vực sẽ làm việc với quý vị cùng gia đình (nếu thích hợp) để phát triển IPP cho quý vị. IPP của quý vị rất quan trọng vì tài liệu này liệt kê các dịch vụ quý vị sẽ nhận. Tài liệu này giống như hợp đồng giữa quý vị và trung tâm khu vực. Trong đó có mô tả các dịch vụ và sự hỗ trợ mà trung tâm khu vực sẽ thanh toán hoặc trợ giúp quý vị nhận được. Sau khi các dịch vụ được ghi vào IPP của quý vị, trung tâm khu vực phải thực hiện IPP của quý vị bằng cách cung cấp hoặc thanh toán cho các dịch vụ này [2]Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 385, 390.

References
1 Mục 4646(c).
2 Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 385, 390.