Menu Close

(3.9) Điều gì xảy ra tại cuộc họp tiếp nhận ban đầu?

(3.9) Điều gì xảy ra tại cuộc họp tiếp nhận ban đầu?

Trung tâm khu vực sẽ yêu cầu quý vị điền vào các mẫu đơn và ký vào giấy tờ cho phép để họ có thể thu thập hồ sơ của quý vị. Họ cũng sẽ cung cấp cho quý vị thông tin và lời khuyên về các dịch vụ của trung tâm khu vực và các dịch vụ tại những cơ quan khác. Họ sẽ cho quý vị biết về Hội Đồng Tiểu Bang Về Khuyết Tật Phát Triển, Disability Rights California và OCRA đồng thời cung cấp thông tin liên hệ. [1]Mục 4646(c). Trung tâm khu vực sẽ xác định xem họ có cần thực hiện đánh giá chính thức không. Nếu tình trạng khuyết tật của quý vị được chứng minh rõ ràng bằng tài liệu, quý vị có thể không cần được đánh giá chính thức.

References
1 Mục 4646(c).