Menu Close

(3.3) Trung tâm khu vực đại diện cho người khuyết tật và cộng đồng họ phục vụ bằng cách nào?

(3.3) Trung tâm khu vực đại diện cho người khuyết tật và cộng đồng họ phục vụ bằng cách nào?

Đạo Luật Lanterman quy định Hội Đồng Quản Trị của trung tâm khu vực phải đại diện cho cộng đồng khuyết tật về phát triển. Ít nhất 25 phần trăm thành viên hội đồng phải bị khuyết tật về phát triển. Ít nhất một nửa số thành viên hội đồng phải bị khuyết tật về phát triển hoặc là cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của một người bị khuyết tật về phát triển. [1]Các Mục 4625 và 4622. Hội đồng này cũng phải phản ánh các đặc điểm địa lý và dân tộc của khu vực mà hội đồng phục vụ. Sự đa dạng này giúp có thêm nhiều người nhận được các dịch vụ của trung tâm khu vực mà họ cần, bất kể sắc tộc, dân tộc, tôn giáo hay thu nhập của họ.

Đạo Luật Lanterman quy định các trung tâm khu vực phải sử dụng tiền của tiểu bang theo các cách không phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc gia đình nào dựa trên tuổi, sắc tộc, dân tộc hoặc ngôn ngữ họ nói. Luật này quy định Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) và các trung tâm khu vực phải thu thập thông tin về việc “mua dịch vụ” của trung tâm khu vực hàng năm. Thông tin này sẽ giúp tìm những cộng đồng trung tâm khu vực thiệt thòi. [2]Mục 4519.5(a) và (b). “Mua dịch vụ” là thuật ngữ được sử dụng cùng “Tiền Mua Dịch Vụ”. Đây là tiền của tiểu bang mà trung tâm khu vực có thể sử dụng chỉ để mua các dịch vụ cho người khuyết tật. [3]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54302(a)(52). Mỗi năm, trung tâm khu vực và DDS phải đăng tải thông tin về cách mỗi trung tâm khu vực sử dụng tiền “mua dịch vụ”. [4]Mục 4519.5(c) và (d). Họ phải công bố số lượng và phần trăm người, theo tuổi, sắc tộc hoặc dân tộc, tình trạng khuyết tật và loại hình cư trú (kể cả ngôn ngữ giao tiếp) hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của trung tâm nhưng không nhận được tiền mua dịch vụ. [5]Mục 4519.5(b). Điều này có nghĩa họ là khách hàng nhưng không nhận được bất kỳ dịch vụ nào. Trong vòng ba tháng kể từ khi đăng tải thông tin này lên các trang web của mình, mỗi trung tâm khu vực phải tổ chức các cuộc họp công khai về thông tin này. [6]Mục 4519.5(e). Mỗi trung tâm khu vực phải trình bày kế hoạch với DDS để đảm bảo việc mua dịch vụ của trung tâm là bình đẳng giữa các nhóm người hội đủ điều kiện. [7]Mục 4519.5(g)(1)(C). DDS có thể cung cấp thêm tiền để trợ giúp các trung tâm khu vực giải quyết sự thiếu bình đẳng trong cách họ mua dịch vụ. [8]Mục 4519.5(i)(1). Tiền này có thể thanh toán cho những khoản như thêm nhân viên chăm sóc trực tiếp nói hai ngôn ngữ, đào tạo năng lực văn hóa và tiếp cận các nhóm thiệt thòi.

References
1 Các Mục 4625 và 4622.
2 Mục 4519.5(a) và (b).
3 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54302(a)(52).
4 Mục 4519.5(c) và (d).
5 Mục 4519.5(b).
6 Mục 4519.5(e).
7 Mục 4519.5(g)(1)(C).
8 Mục 4519.5(i)(1).