Menu Close

(3.21) Ai thanh toán cho các dịch vụ trong quá trình chuyển từ một trung tâm khu vực sang trung tâm khu vực khác?

(3.21) Ai thanh toán cho các dịch vụ trong quá trình chuyển từ một trung tâm khu vực sang trung tâm khu vực khác?

Trung tâm khu vực hiện tại của quý vị sẽ tiếp tục thanh toán cho các dịch vụ (và quản lý trường hợp của quý vị) cho đến khi:

  • You have a new IPP (or an Individual Family Service Plan (IFSP) for children under age three), and
  • Quý vị có IPP mới (hoặc Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (Individual Family Service Plan, IFSP) cho trẻ dưới ba tuổi), 
  • Trung tâm khu vực mới cung cấp cho quý vị các dịch vụ. [1]Phụ Lục G, Hướng Dẫn 1.

References
1 Phụ Lục G, Hướng Dẫn 1.