Menu Close

(3.13) Nếu trung tâm khu vực cho biết tôi không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của họ nhưng tôi nghĩ bản thân hội đủ điều kiện thì sao?

(3.13) Nếu trung tâm khu vực cho biết tôi không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của họ nhưng tôi nghĩ bản thân hội đủ điều kiện thì sao?

Nếu trung tâm khu vực xác định rằng quý vị không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, quý vị có quyền kháng cáo. [1]Mục 4710.5(a).

Quan Trọng: Nếu quý vị quyết định kháng cáo, quý vị phải tiến hành kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận thông báo trong thư từ trung tâm khu vực. [2]Mục 4710.5(a); xem Chương 10 về Tranh Chấp và Kháng Cáo.

Thông tin trong cẩm nang này sẽ trợ giúp quý vị kháng cáo:

  • Chương 2 có nhiều thông tin hơn liên quan đến khuyết tật về phát triển và những người hội đủ và không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực.
  • Chương 10 trình bày thông tin chi tiết về quy trình kháng cáo.
  • Phụ Lục N có lịch biểu gồm các bước quan trọng trong quy trình kháng cáo và cách nộp đơn kháng cáo của quý vị.

References
1 Mục 4710.5(a).
2 Mục 4710.5(a); xem Chương 10 về Tranh Chấp và Kháng Cáo.