Menu Close

(3.12) Làm thế nào để biết trung tâm khu vực đã xác định được tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của họ?

(3.12) Làm thế nào để biết trung tâm khu vực đã xác định được tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của họ?

Sau lần tiếp nhận và đánh giá đầu tiên, nếu trung tâm khu vực xác định là quý vị hội đủ điều kiện, họ sẽ gửi cho quý vị một văn bản thông báo. Nếu trung tâm khu vực xác định là quý vị không hội đủ điều kiện, họ phải gửi cho quý vị và người đại diện của quý vị, nếu có, một văn bản thông báo qua thư bảo đảm trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi có quyết định. [1]Mục 4710(e).

References
1 Mục 4710(e).