Menu Close

(3.16) Nếu tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực, tôi có luôn hội đủ điều kiện không?

(3.16) Nếu tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực, tôi có luôn hội đủ điều kiện không?

Một người đã được trung tâm khu vực bất kỳ xác nhận là bị khuyết tật về phát triển thường sẽ hội đủ điều kiện suốt đời. Luật quy định trung tâm khu vực chỉ có thể dừng các dịch vụ của quý vị nếu trung tâm thực hiện “đánh giá lại toàn diện” và tuyên bố quyết định ban đầu của họ rằng quý vị bị khuyết tật về phát triển là “rõ ràng không đúng” (sai). [1]Mục 4643.5(b).

References
1 Mục 4643.5(b).