Menu Close

(3.5) Nếu tôi cần thông dịch viên tại các cuộc họp với trung tâm khu vực hoặc yêu cầu biên dịch tài liệu sang ngôn ngữ tôi sử dụng thì sao?

(3.5) Nếu tôi cần thông dịch viên tại các cuộc họp với trung tâm khu vực hoặc yêu cầu biên dịch tài liệu sang ngôn ngữ tôi sử dụng thì sao?

Việc giao tiếp rất quan trọng. Nếu quý vị không nói tiếng Anh, gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh hoặc cảm thấy thoải mái hơn khi nói bằng ngôn ngữ khác, hãy báo cho trung tâm khu vực biết ngay lập tức. Yêu cầu họ cung cấp thông dịch viên cho mọi cuộc gọi hoặc cuộc họp, kể cả cuộc họp IPP. [1]Mục 4646(j)(1); Bộ Luật Chính Quyền mục 11135 – 11139.8; Tiêu Đề 22, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 11162(c). Trung tâm khu vực phải giao tiếp với quý vị bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị tại các cuộc họp này. Quý vị có thể dẫn theo một người bạn hoặc thành viên gia đình nói tiếng Anh để trợ giúp. Tuy nhiên, trung tâm khu vực không thể yêu cầu quý vị dẫn một người bạn đến thay cho việc thuê thông dịch viên.

Quý vị cũng có thể yêu cầu biên dịch IPP và các tài liệu liên quan khác của quý vị. [2]Mục 4646(j)(2). Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực, và quý vị kháng cáo, trung tâm khu vực phải thuê và thanh toán cho thông dịch viên nếu quý vị cần. [3]Mục 4710.8(c). Việc sắp xếp các dịch vụ này cần có thời gian, vì vậy hãy báo cho trung tâm khu vực biết ngay lập tức. Nếu trung tâm khu vực từ chối biên dịch tài liệu hoặc cung cấp thông dịch viên, hãy gọi đến Disability Rights California hoặc OCRA để biết thông tin về các quyền của quý vị.

References
1 Mục 4646(j)(1); Bộ Luật Chính Quyền mục 11135 – 11139.8; Tiêu Đề 22, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 11162(c).
2 Mục 4646(j)(2).
3 Mục 4710.8(c).