Menu Close

(3.19) Nếu tôi chuyển đến một khu vực khác của tiểu bang, cách xa trung tâm khu vực của tôi thì sao?

(3.19) Nếu tôi chuyển đến một khu vực khác của tiểu bang, cách xa trung tâm khu vực của tôi thì sao?

Sau khi quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực, quý vị là một thành viên trong hệ thống trung tâm khu vực trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên, quý vị sẽ nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực chịu trách nhiệm cho khu vực của quý vị. Nếu quý vị chuyển ra ngoài khu vực đó, một trung tâm khu vực khác sẽ chịu trách nhiệm cho các dịch vụ của quý vị. [1]Mục 4643.5(a).

Khi quý vị chuyển đi, Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) của quý vị vẫn có hiệu lực với cùng một mức độ dịch vụ và sự hỗ trợ cho đến khi quý vị đồng ý IPP mới. Nếu một số dịch vụ hoặc sự hỗ trợ quý vị nhận được trước khi chuyển đi không có sẵn tại trung tâm khu vực mới, một cuộc họp phải được tổ chức trong vòng 30 ngày để thống nhất về IPP mới. Trong khi chờ IPP mới được phê duyệt, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị các dịch vụ và sự hỗ trợ thay thế, phù hợp nhất với các mục tiêu IPP của quý vị trong môi trường ít hạn chế nhất. [2]Mục 4643.5(c).

Trung tâm khu vực mới không thể nói rằng quý vị phải chờ nhận dịch vụ. Họ không thể nói rằng các khách hàng hiện tại trong trung tâm khu vực mới được ưu tiên hàng đầu. Quý vị có quyền nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ giống như bất kỳ khách hàng nào khác trong khu vực trung tâm khu vực mới, kể cả khi có bất đồng về việc chuyển trường hợp của quý vị. Trong trường hợp hiếm gặp, quý vị có thể vẫn là khách hàng của trung tâm khu vực hiện tại sau khi chuyển đến một khu vực thuộc phạm vi phục vụ của một trung tâm khu vực khác. [3]Trong Về vụ P.F. và D.B. (In the Matter of P.F. and D.B)., OAH L-2001120516 và L-2001120517, hai khách hàng của trung tâm khu vực quen biết nhau 35 năm và sống cùng nhau 8 … Continue reading

References
1 Mục 4643.5(a).
2 Mục 4643.5(c).
3 Trong Về vụ P.F. và D.B. (In the Matter of P.F. and D.B)., OAH L-2001120516 và L-2001120517, hai khách hàng của trung tâm khu vực quen biết nhau 35 năm và sống cùng nhau 8 năm, đã buộc phải chuyển đến một khu vực trung tâm khu vực khác do không thể chi trả cho nhà ở trong khu vực trung tâm khu vực trước đó của cặp đôi này. Thẩm phán luật hành chính (ALJ) quyết định rằng cặp đôi này không phải thay đổi trung tâm khu vực. Trong Về vụ S.B. (In the Matter of S.B)., OAH L-1998080340, ALJ quyết định rằng một người phụ nữ 25 tuổi trước đó là khách hàng của Trung Tâm Khu Vực East Los Angeles kể từ 4 tháng tuổi không phải chuyển hồ sơ của cô ấy đến Trung Tâm Khu Vực Harbor chỉ vì khách hàng này đã chuyển khỏi nhà của cha cô ấy để đến ở nhà của mẹ cô ấy, địa điểm nằm ngoài phạm vi khu vực.