Menu Close

(3.4) Làm thế nào để yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp dịch vụ theo cách thỏa đáng về văn hóa?

(3.4) Làm thế nào để yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp dịch vụ theo cách thỏa đáng về văn hóa?

Đạo Luật Lanterman có nhiều quy tắc để đảm bảo các dịch vụ được cung cấp theo cách thỏa đáng về văn hóa.

  • Các dịch vụ của trung tâm khu vực phải được cung cấp theo các cách phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ cho người khuyết tật và gia đình của họ. [1]Mục 4502.1(b).
  • Các hội đồng trung tâm khu vực phải đánh giá hiệu quả của việc trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa mỗi năm. [2]Mục 4622(j)(2).
  • Hợp đồng của trung tâm khu vực với tiểu bang phải bao gồm các mục tiêu về hiệu quả thực hiện hàng năm, trong đó có mục tiêu cung cấp các dịch vụ phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ. [3]Mục 4629(a)(1)(A)(iii).
  • Các cuộc thẩm định của trung tâm khu vực để lập kế hoạch IPP phải chú ý và quan tâm đến nền tảng văn hóa của cá nhân và gia đình. [4]Mục 4646.5(a)(1).
  • Các dịch vụ phát triển nguồn lực cộng đồng của trung tâm khu vực phải phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ. [5]Mục 4679(a).
  • Các dịch vụ hỗ trợ gia đình của trung tâm khu vực phải đáp ứng những sở thích và giá trị văn hóa của các gia đình mà trung tâm phục vụ. [6]Mục 4685(b)(4).
  • Trung tâm khu vực và DDS phải giám sát và thẩm định các cơ quan và nhà ở dịch vụ nội trú nhằm đảm bảo họ đáp ứng văn hóa và giá trị của người cư trú. [7]Mục 4689.1(e)(8)(E).
  • DDS phải trao đổi với những người và gia đình phản ánh sự đa dạng về dân tộc và ngôn ngữ trong khu vực của trung tâm khu vực nhằm giúp xây dựng và phát triển các dịch vụ phù hợp về văn hóa. Điều này nhằm giúp các trung tâm khu vực không chi tiền mua dịch vụ theo các cách phân biệt đối xử với một số nhóm nhất định. [8]Mục 4519.5(h)(1)(C).
  • Thẩm định của DDS về các trung tâm khu vực phải bao gồm việc xem xét các trung tâm đó có cung cấp dịch vụ theo cách thỏa đáng về văn hóa và ngôn ngữ không. [9]Mục 4571(b).

Vì những yêu cầu này, quý vị cùng gia đình nên trao đổi với điều phối viên dịch vụ về ngôn ngữ, văn hóa và giá trị của quý vị. Hãy làm điều này khi điều phối viên dịch vụ của quý vị thu thập thông tin về quý vị cho IPP. Trung tâm khu vực phải lưu tâm đến lối sống và văn hóa của quý vị cùng gia đình quý vị khi họ gặp quý vị để thảo luận về IPP. Trung tâm khu vực phải sử dụng thông tin quý vị cung cấp về văn hóa để giúp nhóm của quý vị tạo ra IPP có cân nhắc đến văn hóa, ngôn ngữ và các giá trị của quý vị. Trọng tâm của IPP phải dựa trên những mong muốn, nhu cầu và ước mơ của quý vị thay vì một danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ sẵn có.

Trung tâm khu vực cũng có thể thuê nhân viên nói các ngôn ngữ khác và là thành viên của những nền văn hóa khác nhau. Họ có thể thành lập các nhóm hỗ trợ nói những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Họ cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có nhân viên nói nhiều ngôn ngữ.

References
1 Mục 4502.1(b).
2 Mục 4622(j)(2).
3 Mục 4629(a)(1)(A)(iii).
4 Mục 4646.5(a)(1).
5 Mục 4679(a).
6 Mục 4685(b)(4).
7 Mục 4689.1(e)(8)(E).
8 Mục 4519.5(h)(1)(C).
9 Mục 4571(b).