Menu Close

(3.6) Nếu tôi không thể đến trung tâm khu vực để tham gia cuộc hẹn và cuộc họp do tình trạng khuyết tật của bản thân thì sao?

(3.6) Nếu tôi không thể đến trung tâm khu vực để tham gia cuộc hẹn và cuộc họp do tình trạng khuyết tật của bản thân thì sao?

Nếu quý vị không thể đến trung tâm khu vực do tình trạng khuyết tật, nhân viên phải đến thăm quý vị tại nhà. Luật liên bang (bao gồm Mục 504, Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng và các quy định đi kèm) trao cho quý vị quyền được hưởng loại “điều chỉnh” này. [1]Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 794; Tiêu Đề 45 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang, mục 84.22(b). Quyền này áp dụng cho tất cả cơ quan công cung cấp phúc lợi hoặc dịch vụ, bao gồm Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS), Sở An Sinh Xã Hội cùng các cơ quan khác. Cơ quan có thể làm việc với quý vị qua điện thoại, nếu quý vị cần. Quý vị cũng có thể tham gia các phiên điều trần và kháng cáo qua điện thoại.

References
1 Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 794; Tiêu Đề 45 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang, mục 84.22(b).