Menu Close

(3.11) Khi nào trung tâm khu vực phải thực hiện thêm thẩm định để xác định xem tôi có hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ không?

(3.11) Khi nào trung tâm khu vực phải thực hiện thêm thẩm định để xác định xem tôi có hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ không?

Đôi khi trung tâm khu vực cần có thêm thông tin để xác định xem quý vị có khuyết tật về phát triển không. Đôi khi thông tin trong hồ sơ của quý vị không nêu cụ thể tình trạng khuyết tật về phát triển mà trung tâm khu vực phục vụ. Hồ sơ của quý vị có thể mâu thuẫn, có các tình trạng khác nhau để giải thích cho khuyết tật của quý vị. Đôi khi thông tin trong hồ sơ của quý vị cho thấy quý vị gặp phải một tình trạng nhưng không cho thấy tình trạng đó khiến quý vị bị khuyết tật đáng kể như thế nào. Trong những tình huống này, trung tâm khu vực có thể thẩm định quý vị để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện không. Họ cũng muốn xác định những dịch vụ quý vị cần để sống cuộc sống độc lập, có ích và bình thường nhất có thể. Một nhóm gồm các nhân viên của trung tâm khu vực được gọi là nhóm liên ngành (hay nhóm ID) sẽ xem xét các hồ sơ của quý vị để xác định xem họ có cần thực hiện thêm thẩm định không.