Menu Close

(3.22) Những bất đồng giữa các trung tâm khu vực về việc chuyển đi sẽ được xử lý như thế nào?

(3.22) Những bất đồng giữa các trung tâm khu vực về việc chuyển đi sẽ được xử lý như thế nào?

Các trung tâm khu vực phải cố gắng giải quyết tất cả bất đồng giữa họ về việc chuyển đi. [1]Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 1. Nếu họ không thể, trung tâm khu vực hoặc quý vị (hoặc người đại diện được quý vị ủy quyền) có thể yêu cầu Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) trợ giúp bằng văn bản. [2]Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 2-3. Gửi bản sao của thư này đến cả hai trung tâm khu vực. [3]Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 3. Thông tin liên hệ của Phó Giám Đốc DDS của Phòng Dịch Vụ và Hỗ Trợ Cộng Đồng (Community Services and Supports Division) là:

1600 9th Street, MS 3-24
Sacramento, CA 95814
Điện thoại: (916) 654-2716

DDS sẽ cho mỗi trung tâm 5 ngày làm việc để giải thích quan điểm của họ bằng văn bản. Sau đó Phó Giám Đốc sẽ đưa ra ý kiến bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận thông tin họ cần. [4]Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 4-5.

Trong thời gian chờ giải quyết bất đồng, trung tâm khu vực hiện tại của quý vị phải tiếp tục thanh toán cho các dịch vụ và quản lý trường hợp của quý vị. Các dịch vụ của quý vị không bao giờ bị dừng cung cấp do các bất đồng giữa các trung tâm khu vực. [5]Mục 4643.5(c) và Phụ Lục G, Hướng Dẫn 5, 6 và 8.

References
1 Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 1.
2 Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 2-3.
3 Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 3.
4 Phụ Lục G, Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp 4-5.
5 Mục 4643.5(c) và Phụ Lục G, Hướng Dẫn 5, 6 và 8.