Menu Close

(3.23) Chương Trình Tự Xác Định là gì?

(3.23) Chương Trình Tự Xác Định là gì?

Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP) là một cách để quý vị nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực.[1]Mục 4685.8 Chương trình này khác với cách truyền thống, trong đó trung tâm khu vực mua các dịch vụ dành cho quý vị từ bên cung cấp của họ. Trong SDP, khách hàng và gia đình của họ có nhiều sự tự do, khả năng kiểm soát và trách nhiệm hơn trong việc chọn các dịch vụ và sự hỗ trợ để giúp họ đạt được các mục tiêu trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP). Kể từ tháng Bảy năm 2021, SDP được cung cấp cho tất cả khách hàng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực. Mỗi trung tâm khu vực có ủy ban cố vấn địa phương thường họp để giúp lập kế hoạch SDP trong khu vực đó.

Trong SDP, quý vị: 

  • tạo một Kế Hoạch Tập Trung Vào Con Người để hướng tới tương lai mà quý vị mong muốn. Trong quá trình tạo kế hoạch tập trung vào con người, quý vị định hướng cuộc trò chuyện về thế mạnh, năng lực, sở thích, lối sống và nền tảng văn hóa của quý vị. Vào cuối quá trình, quý vị sẽ có một văn bản kế hoạch cho các mục tiêu của quý vị đối với việc giải trí, đi lại, tình bạn, liệu pháp, nhà ở, việc làm, mối quan hệ gia đình và bất kỳ điều gì khác mà quý vị muốn.
  • sẽ có Ngân Sách Cá Nhân, đây là tiền để mua các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị. Nhóm IPP của quý vị xác định ngân sách dựa trên số tiền quý vị đã sử dụng cho các dịch vụ trong 12 tháng gần nhất. Sau đó, quý vị sẽ lập một kế hoạch chi tiêu cho biết cách quý vị sẽ chi ngân sách cho các dịch vụ.
  • có thể có Người Hỗ Trợ Độc Lập để giúp quý vị tạo kế hoạch tập trung vào con người, đưa ra quyết định về ngân sách và việc chi tiêu của quý vị, tìm dịch vụ cũng như bênh vực cho quý vị.
  • phải có Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính (Financial Management Services, FMS). Quý vị chọn một FMS do trung tâm khu vực cung cấp. FMS sẽ giúp quý vị quản lý ngân sách của mình bằng cách thanh toán các hóa đơn và quản lý việc chi trả cho nhân viên hỗ trợ.
  • Tìm nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ và hỗ trợ dành cho quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ này không nhất thiết phải là bên cung cấp của trung tâm khu vực như trong hệ thống truyền thống. Quý vị có thể mua các dịch vụ được chính quyền liên bang phê duyệt và được liệt kê trong miễn trừ SDP. Quý vị có thể mua nhiều dịch vụ khác nhau bằng ngân sách của mình. Quý vị không thể mua một số dịch vụ như chỗ ăn ở (thuê nhà, thực phẩm, tiện ích).

Nếu quý vị không đồng ý với IPP, ngân sách cá nhân hoặc các phần khác của dịch vụ dành cho quý vị trong SDP, quý vị có thể kháng cáo và yêu cầu phiên điều trần công bằng. Quý vị có cùng các quyền kháng cáo và yêu cầu phiên điều trần trong SDP như trong hệ thống trung tâm khu vực truyền thống. Xem chương 10 để biết thông tin về kháng cáo, khiếu nại và mốc thời gian.

Để biết thêm thông tin về SDP, hãy truy cập trang mạng SDP của Sở Dịch Vụ Phát Triển tại đây: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/. Để ghi danh vào SDP, hãy trao đổi với điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị. Quý vị phải tham dự buổi định hướng trước khi có thể bắt đầu SDP. Các buổi định hướng được cung cấp thông qua trung tâm khu vực hoặc ủy ban cố vấn địa phương bằng các ngôn ngữ khác nhau. Quý vị cũng có thể tham dự các buổi định hướng toàn tiểu bang.

References
1 Mục 4685.8