Menu Close

(3.20) Nếu tôi chuyển đến một khu vực khác của tiểu bang, các trung tâm khu vực có phối hợp để trợ giúp tôi chuyển đến trung tâm khu vực mới không?

(3.20) Nếu tôi chuyển đến một khu vực khác của tiểu bang, các trung tâm khu vực có phối hợp để trợ giúp tôi chuyển đến trung tâm khu vực mới không?

Các trung tâm khu vực phải phối hợp với nhau để đảm bảo việc chuyển sang trung tâm khu vực mới của quý vị diễn ra suôn sẻ, không bị chậm trễ hoặc thiếu sót trong các dịch vụ của quý vị. [1]Mục 4643.5(c). Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) đã lập “Hướng Dẫn Chuyển Khách Hàng Giữa Các Trung Tâm Khu Vực” (“Inter-Regional Center Consumer Transfer Guidelines”) cho biết các trung tâm khu vực, khách hàng, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ phải phối hợp với nhau trước, trong và sau khi quý vị chuyển. [2]Xem Phụ Lục G của cẩm nang này.

Những người chuyển từ một trung tâm khu vực đến một trung tâm khu vực khác phải có cơ hội nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực mới giống như những người đã nhận các dịch vụ ở đó. [3]Phụ Lục G, Hướng Dẫn 7.

Nếu quý vị dự định chuyển đi, hãy yêu cầu trung tâm khu vực của quý vị tổ chức “cuộc họp lập kế hoạch trước khi chuyển” sớm nhất có thể. [4]Phụ Lục G, Hướng Dẫn 1. Trong cuộc họp này, trung tâm khu vực hiện tại của quý vị, trung tâm khu vực mới của quý vị và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị cùng với quý vị sẽ nhất trí quyết định:

  • Người chịu trách nhiệm cho các hoạt động cụ thể của quá trình chuyển,
  • Những trách nhiệm cụ thể, và
  • Thời gian diễn ra các hoạt động của quá trình chuyển. [5]Phụ Lục G, Hướng Dẫn 2.

Cuộc họp lập kế hoạch trước khi chuyển phải đảm bảo quý vị không bị thiếu sót các dịch vụ và sự hỗ trợ, chẳng hạn như các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, hỗ trợ hành vi và hỗ trợ đời sống.

Với trẻ đang ở những cơ sở chăm nuôi hoặc ngoài nhà, các viên chức của hạt và trung tâm khu vực phải thực hiện những nỗ lực đặc biệt. Họ phải đảm bảo các hồ sơ được chuyển đi và các dịch vụ tiếp tục được cung cấp cho những trẻ này khi trẻ chuyển từ một trung tâm khu vực sang trung tâm khu vực khác. [6]Mục 4643.5(d).

References
1 Mục 4643.5(c).
2 Xem Phụ Lục G của cẩm nang này.
3 Phụ Lục G, Hướng Dẫn 7.
4 Phụ Lục G, Hướng Dẫn 1.
5 Phụ Lục G, Hướng Dẫn 2.
6 Mục 4643.5(d).