Menu Close

(3.17) Điều phối viên dịch vụ là gì?

(3.17) Điều phối viên dịch vụ là gì?

Điều phối viên dịch vụ là một người rất quan trọng. Họ là người liên hệ của quý vị tại trung tâm khu vực sau khi quý vị hội đủ điều kiện. Đôi khi họ được gọi là người quản lý trường hợp hay nhân viên xã hội.

Điều phối viên dịch vụ trợ giúp xây dựng IPP của quý vị và tìm kiếm các dịch vụ cần thiết với quý vị theo IPP. Những dịch vụ này bao gồm dịch vụ từ trung tâm khu vực và các cơ quan khác. [1]Mục 4647(a)&(b). Kể cả khi quý vị trao đổi với những người khác tại trung tâm khu vực, điều phối viên dịch vụ là người mà quý vị trao đổi nhiều nhất.

Đạo Luật Lanterman quy định rằng quý vị, một thành viên gia đình hoặc một người bảo hộ có thể thực hiện công việc của một điều phối viên dịch vụ. Tuy nhiên, quý vị phải nhận được sự phê duyệt từ giám đốc trung tâm khu vực. Nếu giám đốc phê duyệt, trung tâm khu vực phải cung cấp sự đào tạo và trợ giúp cho quý vị hoặc người giữ vai trò điều phối viên của quý vị. [2]Mục 4647(c)&(e).

References
1 Mục 4647(a)&(b).
2 Mục 4647(c)&(e).