Menu Close

(3.7) Làm thế nào để đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực?

(3.7) Làm thế nào để đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực?

Trước tiên, hãy liên hệ với trung tâm khu vực tại địa phương của quý vị. Có 21 trung tâm khu vực ở California. Mỗi trung tâm phụ trách một khu vực nhất định. Quý vị phải đăng ký trung tâm ở khu vực của quý vị. Xem Danh Sách Trung Tâm Khu Vực hoặc gọi đến:

OCRA: (800) 390-7032
Department of Developmental Services: (916) 654-1958

Lễ tân hoặc nhân viên tiếp nhận phải cho phép quý vị đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. Trong quá trình đăng ký, quý vị sẽ được hẹn cho cuộc họp đầu tiên, được gọi là cuộc họp “tiếp nhận ban đầu”. Sau khi quý vị đăng ký, trung tâm khu vực phải hoàn thành cuộc họp “tiếp nhận ban đầu” trong 15 ngày làm việc. [1]Mục 4642(a)(2). Một nhân viên tiếp nhận sẽ thu thập thông tin từ quý vị. Quý vị có thể trao đổi với các thành viên trong đội ngũ của trung tâm khu vực, bao gồm nhân viên xã hội, nhà tâm lý học, chuyên gia y tế hoặc các chuyên gia khác. Họ cùng nhau làm việc với tư cách là một nhóm trong quy trình tiếp nhận và đánh giá. Nhóm này được gọi là nhóm liên ngành hay nhóm ID và bao gồm ít nhất một bác sĩ, một nhà tâm lý học và một điều phối viên dịch vụ. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(b).

References
1 Mục 4642(a)(2).
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(b).