Menu Close

(7.5) Tôi nhận SLS bằng cách nào?

(7.5) Tôi nhận SLS bằng cách nào?

Để nhận SLS, quý vị ít nhất phải 18 tuổi và muốn sống trong nhà hoặc căn hộ quý vị sở hữu hoặc thuê. [1]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58613(a). Nếu quý vị sắp tròn 18 tuổi, quý vị có thể yêu cầu được đánh giá SLS tại cuộc họp IPP nhằm bắt đầu quy trình để quý vị có thể nhận SLS khi quý vị hội đủ điều kiện.

Quan trọng! Mọi người đều có quyền được nhận SLS. Việc từ chối cung cấp SLS cho một người vì họ có thể cần nhiều sự hỗ trợ là đi ngược lại luật. [2]Mục 4689(a)(8) và Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58613(b).

Giống như cách quý vị sẽ làm để nhận ILS, hãy làm theo các bước sau để nhận SLS:

  1. Nói với nhóm IPP rằng quý vị muốn SLS
  2. Yêu cầu cuộc họp IPP
  3. Yêu cầu người ra quyết định biết về SLS có mặt tại cuộc họp IPP

Xem Phụ Lục H để biết cách yêu cầu cuộc họp IPP.

Một số trung tâm khu vực sẽ yêu cầu quý vị đến buổi định hướng SLS trước cuộc họp IPP. Buổi định hướng này có thể giúp quý vị hiểu thêm về SLS và cách SLS được cung cấp. Việc phải tham dự buổi định hướng sẽ không trì hoãn cuộc họp IPP của quý vị trong thời gian quá dài.

Sau khi SLS có trong IPP của quý vị, quý vị cần chọn một nhà cung cấp SLS. Quý vị có các lựa chọn:

  • Quý vị có thể giới thiệu một người thân, người bạn hoặc nhà cung cấp SLS quý vị biết. Hoặc tự điều phối dịch vụ.
  • Quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp tên của các cơ quan SLS. Quý vị có thể phỏng vấn họ để quyết định cơ quan quý vị thích hơn. Xem Phụ Lục O để biết các câu hỏi cần đặt ra với cơ quan SLS khi quý vị phỏng vấn họ.
  • Nếu quý vị cho phép, trung tâm khu vực có thể gửi thông tin của quý vị cho một số cơ quan SLS để xem cơ quan nào có thể và mong muốn phục vụ quý vị. Quý vị có thể phỏng vấn những cơ quan đó.

Sau khi quý vị chọn một nhà cung cấp SLS, trung tâm khu vực sẽ sắp xếp cho quý vị tiến hành đánh giá SLS. Nhà cung cấp SLS quý vị chọn thường sẽ thực hiện đánh giá. Tuy nhiên, một số trung tâm khu vực sẽ để người khác thực hiện đánh giá. Nhóm IPP trước tiên sẽ hoàn thành “bảng câu hỏi đánh giá được chuẩn hóa” khi phát triển, đánh giá hoặc sửa đổi IPP. [3]Mục 4689(p)(1). Điều này là để đảm bảo quý vị nhận được lượng và loại hỗ trợ thích hợp. Bảng câu hỏi có trên trang web của DDS tại đây.

Đánh giá SLS có thể tốn thời gian, vì quý vị và người đánh giá phải tìm hiểu nhau. Người đánh giá sẽ xem xét các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần và muốn để sống trong nhà riêng và hòa nhập vào cộng đồng. Họ sẽ thực hiện đánh giá toàn diện để tìm hiểu quý vị và để phát triển kế hoạch. [4]Mục 4689(p)(2)

Nhà cung cấp SLS sẽ điều phối các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để sống trong nhà riêng. Các dịch vụ và sự hỗ trợ này được liệt kê trong IPP và kế hoạch SLS của quý vị, bao gồm dịch vụ từ các cơ quan chung hoặc sự hỗ trợ tự nhiên. Nhà cung cấp không cần phải có giấy phép đặc biệt để cung cấp SLS. Nhà cung cấp có thể là cơ quan hỗ trợ đời sống hoặc thành viên gia đình hay một người bạn. [5]17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58616. Quý vị có thể tự điều phối các dịch vụ.

Sau khi hoàn thành kế hoạch SLS, quý vị có thể cần một cuộc họp IPP khác. Nếu kế hoạch SLS được phê duyệt, cơ quan SLS có thể giúp quý vị tìm một nơi để sống, tìm người ở cùng nếu quý vị cần hoặc muốn có và thuê người hỗ trợ cá nhân. Từ lần đầu quý vị yêu cầu nhận SLS cho đến khi quý vị chuyển vào nhà có thể mất đến sáu tháng.

Trung tâm khu vực sẽ xem xét mức độ hữu ích của những dịch vụ đó và mức độ hiệu quả của những dịch vụ đó – cho dù nhà cung cấp là gia đình, bạn bè của quý vị hay cơ quan SLS. [6]Mục 4689(e).

References
1 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58613(a).
2 Mục 4689(a)(8) và Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58613(b).
3 Mục 4689(p)(1).
4 Mục 4689(p)(2)
5 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58616.
6 Mục 4689(e).