Menu Close

(7.11) Nhà Của Gia Đình là gì?

(7.11) Nhà Của Gia Đình là gì?

Nhà Của Gia Đình là nhà do một gia đình sở hữu hoặc thuê cũng sống trong nhà đó. Gia đình đó cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho tối đa hai người lớn có cấp độ khuyết tật về phát triển bất kỳ, miễn là họ không cần chăm sóc điều dưỡng chuyên môn liên tục. [1]Mục 4689.1(b).

References
1 Mục 4689.1(b).