Menu Close

(7.17) Người sống trong Cơ Sở Chăm Sóc Cộng Đồng có thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không?

(7.17) Người sống trong Cơ Sở Chăm Sóc Cộng Đồng có thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không?

Người sống trong CCF chỉ có thể nhận dịch vụ y tế có hạn từ nhân viên, bao gồm:

  • Chăm sóc phẫu thuật làm hậu môn giả và mở thông ruột hồi,
  • Chăm sóc ống thông nước tiểu, và
  • Nuôi ăn bằng phương pháp mở thông dạ dày và chăm sóc. [1]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(b).

Để nhận dịch vụ y tế có hạn từ nhân viên của CFF, quý vị phải có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân bao gồm bác sĩ chăm sóc chính, chuyên viên y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. [2]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(A). Kế hoạch chăm sóc sức khỏe phải được xem xét ít nhất một lần mỗi 12 tháng. [3]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(B). Kế hoạch này phải xác định chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ đào tạo nhân viên cơ sở để cung cấp các dịch vụ y tế có hạn. [4]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(C). Trung tâm khu vực, hoặc cơ quan sắp xếp khác, sẽ đánh giá, theo dõi và giám sát các dịch vụ y tế được nhân viên cơ sở cung cấp trong cơ sở. [5]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(E).

References
1 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(b).
2 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(A).
3 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(B).
4 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(C).
5 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1507(c)(1)(E).