Menu Close

(7.16) Có nhà nào khác dành cho người có nhu cầu hành vi hoặc người đang gặp khủng hoảng không?

(7.16) Có nhà nào khác dành cho người có nhu cầu hành vi hoặc người đang gặp khủng hoảng không?

Có, hai loại nhà tập thể được tạo trên tiểu bang khi mọi người bắt đầu chuyển ra ngoài trung tâm phát triển: Nhà Hỗ Trợ Hành Vi Tăng Cường (Enhanced Behavioral Supports Home, EBSH) và Nhà Cho Trường Hợp Khủng Hoảng Trong Cộng Đồng (Community Crisis Home, CCH). Cả hai nhà này được Sở Dịch Vụ Phát Triển chứng nhận và được Sở Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang cấp phép. Trung tâm khu vực giám sát EBSH và CCH trong khu vực dịch vụ của riêng họ.

Nhà Hỗ Trợ Hành Vi Tăng Cường (Enhanced Behavioral Supports Home, EBSH) là các cơ sở nội trú cho người lớn hoặc nhà tập thể cho trẻ em. Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc phi y tế 24 giờ cho người có hành vi mang tính thách thức, cần thêm sự hỗ trợ, nhân viên và sự giám sát trong môi trường như ở nhà. Mỗi nhà lại khác nhau và cung cấp nhiều dịch vụ và sự hỗ trợ hành vi hơn các nhà tại cộng đồng khác. Mỗi khách hàng phải có phòng ngủ riêng. [1]Mục 4684.80 và 17 CCR 59050-59072 Nhấp vào đây để biết thông tin trên trang web của DDS.

Nhà Cho Trường Hợp Khủng Hoảng Trong Cộng Đồng (Community Crisis Home, CCH) là những cơ sở nội trú cung cấp dịch vụ chăm sóc phi y tế 24 giờ cho người cần dịch vụ can thiệp khủng hoảng. CCH phục vụ những người có nguy cơ bị sắp xếp vào môi trường cơ sở (trung tâm can thiệp khủng hoảng cấp tính, cơ sở nội trú do tiểu bang điều hành, địa điểm bên ngoài tiểu bang, bệnh viện đa khoa cấp tính hoặc cơ sở cho bệnh tâm thần). CCH cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ chuyên sâu để giải quyết ngay nhu cầu cấp bách của một người. Những nhà này cố gắng ổn định và giúp thực hiện các mục đích cá nhân để mọi người có thể chuyển đến nơi ở dài hạn nhanh chóng và an toàn. [2]Mục 4698 và 17 CCR 59000-59022 CCH có thể nhận tối đa 8 khách hàng, nhưng hầu hết nhận dưới 6 khách. Nhấp vào đây để biết thông tin từ trang web của DDS.

References
1 Mục 4684.80 và 17 CCR 59050-59072
2 Mục 4698 và 17 CCR 59000-59022