Menu Close

(7.18) Nếu tôi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe phức tạp, có nơi nào cho tôi sống trong cộng đồng ngoài nhà điều dưỡng chuyên môn không?

(7.18) Nếu tôi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe phức tạp, có nơi nào cho tôi sống trong cộng đồng ngoài nhà điều dưỡng chuyên môn không?

 Một “Cơ Sở Cư Trú Người Lớn dành cho Người Có Nhu Cầu Chăm Sóc Sức Khỏe Đặc Biệt”, hoặc “Nhà SB 962”, [1]Mục 4684.50 và Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn các mục 1538.55 và 1567.50. “SB” có nghĩa là Dự Luật Thượng Viện (Senate Bil). là nhà được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của những người khuyết tật về phát triển có cả nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên biệt và hỗ trợ chuyên sâu.

Mỗi nhà SB 962 phục vụ tối đa năm người. Người cư trú trong nhà SB 962 có thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, bao gồm:

  • hỗ trợ dinh dưỡng (dinh dưỡng hoàn toàn ngoài đường tiêu hóa, nuôi ăn bằng phương pháp mở thông dạ dày và cấp nước),
  • lọc thận, và
  • chế độ thuốc men đặc biệt, chẳng hạn như chích thuốc, thuốc tiêm truyền tĩnh mạch, kiểm soát tiểu đường phụ thuộc insulin, đặt ống thông, kiểm soát ống thông nước tiểu được đặt ở bên trong, kiểm soát cơn đau và chăm sóc giảm nhẹ. [2]Mục 4684.50(h)(1)-(14).

Tất cả nhà SB 962 phải có:

  • Y tá có giấy phép trong đội ngũ nhân viên làm việc 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. [3]Mục 4684.63(a)(1)(A).
  • Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Cá Nhân được phát triển cho mỗi người cư trú. [4]Mục 4684.68. Kế hoạch này phải được cập nhất ít nhất một lần mỗi sáu tháng. [5]Mục 4684.68(a)(12).
  • Y tá thuộc trung tâm khu vực đến thăm trực tiếp người cư trú ít nhất một lần mỗi tháng. [6]Mục 4684.70(d).
  • Bác sĩ chăm sóc chính của người cư trú thăm khám một lần mỗi 60 ngày, hoặc thường xuyên hơn nếu cần. [7]Mục 4684.63(a)(2).

Những người sống ở trung tâm phát triển tiểu bang sẽ được ưu tiên sắp xếp vào nhà SB 962. Tuy nhiên, luật cho phép một người không sống trong trung tâm phát triển chuyển đến nhà SB 962 nếu:

(1) có chỗ trống,

(2) không có người cư trú ở trung tâm phát triển đáp ứng yêu cầu để được nhận vào, và

(3) phương án sắp xếp này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của người đó. [8]Mục 4684.65(b)(3)

References
1 Mục 4684.50 và Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn các mục 1538.55 và 1567.50. “SB” có nghĩa là Dự Luật Thượng Viện (Senate Bil).
2 Mục 4684.50(h)(1)-(14).
3 Mục 4684.63(a)(1)(A).
4 Mục 4684.68.
5 Mục 4684.68(a)(12).
6 Mục 4684.70(d).
7 Mục 4684.63(a)(2).
8 Mục 4684.65(b)(3)