Menu Close

(7.4) Tôi nhận ILS bằng cách nào?

(7.4) Tôi nhận ILS bằng cách nào?

Để nhận ILS từ trung tâm khu vực, hãy làm theo các bước sau:

Xem Phụ Lục H để biết cách yêu cầu cuộc họp IPP.

Quý vị và nhóm IPP của quý vị sẽ bàn về sự hỗ trợ và dịch vụ quý vị cần để phát triển các kỹ năng sống độc lập. Các cơ quan này có thể giúp quý vị lập kế hoạch cho ILS:

  • Trung tâm khu vực của quý vị.
  • Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) – Gọi số (916) 654-2140 và yêu cầu nói chuyện với người biết về ILS, hoặc đặt hàng ấn phẩm của DDS.
  • Disability Rights California.