Menu Close

(7.14) Mô Hình Cư Trú Thay Thế (Alternative Residential Model, ARM) là gì?

(7.14) Mô Hình Cư Trú Thay Thế (Alternative Residential Model, ARM) là gì?

Một hệ thống gọi là Mô Hình Cư Trú Thay Thế (Alternative Residential Model, ARM) đánh số các CCF theo mức độ chăm sóc họ cung cấp. Hệ thống này xem xét tỷ lệ nhân viên, lượng dịch vụ tư vấn và nhu cầu của người cư trú. Hệ thống này xếp hạng mỗi CCF là ARM Cấp 2, 3, hoặc 4. ARM Cấp 2 có tỷ lệ nhân viên thấp nhất, nghĩa là người sống ở đó cần ít sự hỗ trợ và dịch vụ hơn. Người sống tại các CCF ARM Cấp 4 cần nhiều sự hỗ trợ và dịch vụ hơn. Thông thường, các CCF ARM Cấp 4 phục vụ những người có hành vi mang tính thách thức. Cấp 4 cũng được chia thành chín cấp phụ, từ A đến I. Các nhà Cấp 4I cung cấp mức dịch vụ và sự hỗ trợ cao nhất trong hệ thống ARM.

Quý vị có quyền đưa ra lựa chọn về nơi quý vị sống và người sống cùng quý vị. Quý vị có thể ở tại cơ sở ARM Cấp, kể cả khi nhu cầu của quý vị thay đổi. Tuy nhiên, nếu nhóm IPP quyết định quý vị cần ít sự hỗ trợ và dịch vụ hơn mức ARM Cấp của cơ sở chi trả cho mỗi người cư trú, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho cơ sở ít tiền hơn để quý vị sống ở đó. [1]Mục 4681.7(a). Luật chỉ cho phép số tiền thấp hơn khi nhóm IPP của quý vị đồng ý rằng cơ sở ARM có thể cung cấp an toàn những gì quý vị và những người sống cùng quý vị cần. Về sau, nếu quý vị cần thêm sự hỗ trợ và dịch vụ, trung tâm khu vực phải thay đổi dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của quý vị. [2]Mục 4681.7(b).

Trung tâm khu vực cũng phải cung cấp dịch vụ khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng mà quý vị cần để ở tại nhà theo lựa chọn của quý vị. [3]Mục 4648(a)(10). Luật cũng cho phép trung tâm khu vực mua thêm nhân viên cho cơ sở ARM của quý vị. [4]Mục 4648(a)(9)(g).

References
1 Mục 4681.7(a).
2 Mục 4681.7(b).
3 Mục 4648(a)(10).
4 Mục 4648(a)(9)(g).