Menu Close

(7.13) Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian (Intermediate Care Facility, ICF) là gì?

(7.13) Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian (Intermediate Care Facility, ICF) là gì?

ICF là các cơ sở ở đó người khuyết tật về phát triển sống và nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo kỹ năng sống và đào tạo nghề mà họ cần. [1]Để biết định nghĩa của các loại ICF khác nhau, xem Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn mục 1250(e)(h)&(i). Bởi vì họ cung cấp một số dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và y tế tại chỗ, ICF được Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe cấp phép.

Có bốn ICF khác nhau dành cho người Khuyết Tật Về Phát Triển:

  1. ICF/DD[2]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(h); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.
  2. ICF/DD-Hỗ Trợ Phát Triển[3]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(e); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.1.
  3. ICF/DD-Điều Dưỡng[4]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(i); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.2.
  4. ICF/DD-Chăm Sóc Điều Dưỡng Liên Tục[5]Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế mục 14495.10.

Hầu hết các ICF có quy mô nhỏ, cho phép tối đa sáu người cư trú. Tuy nhiên, các ICF có thể có quy mô lớn, đôi khi cho phép hàng trăm người cư trú.

Chúng ta chỉ thảo luận về các nhà ICF/DD-Hỗ Trợ Phát Triển, ICF/DD-Điều Dưỡng, và ICF/DD-Chăm Sóc Điều Dưỡng Liên Tục. Những nhà ICF/DD lớn hơn không được coi là lựa chọn đời sống tại cộng đồng vì các cơ sở này thường là môi trường tập trung quy mô lớn.

Những nhà ICF/DD-Hỗ Trợ Phục Hồi chủ yếu là nhà nhỏ cho sáu người, tuy nhiên các nhà này có thể nhận tối đa 15 người. Những nhà này cung cấp chăm sóc cá nhân 24 giờ, hỗ trợ phát triển, dịch vụ sức khỏe phát triển và hỗ trợ. Những nhà này dành cho người cần một số dịch vụ điều dưỡng nhưng không cần chăm sóc điều dưỡng liên tục. Người cư trú cũng đã được bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật chứng nhận là không cần chăm sóc điều dưỡng chuyên môn liên tục. [6]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn, Mục 1250(e); Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(42); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục … Continue reading

Nhà ICF/DD-Điều Dưỡng chủ yếu là nhà nhỏ cho sáu người, tuy nhiên các nhà này có thể nhận tối đa 15 người. Những nhà này cung cấp chăm sóc cá nhân 24 giờ, hỗ trợ phát triển, dịch vụ sức khỏe phát triển và hỗ trợ. Những nhà này dành cho người cần nhiều dịch vụ điều dưỡng hơn người ở ICF/DD-Hỗ Trợ Phát Triển. Người cư trú trong những nhà này cần giám sát điều dưỡng 24 giờ nhưng tình trạng của họ ổn định và họ không yêu cầu chăm sóc điều dưỡng 24 giờ. Những nhà này phục vụ người yêu cầu chăm sóc y tế hoặc bị chậm phát triển nghiêm trọng có thể dẫn đến khuyết tật về phát triển nếu không được điều trị. [7]Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(i); Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 54302(a)(43); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.2.

Hiếm có nhà ICF/DD-Chăm Sóc Điều Dưỡng Liên Tục. Luật chỉ cho phép có 10 nhà này ở California. Những nhà này phục vụ tối đa sáu người cư trú. Những nhà này cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên môn 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần từ (hoặc được giám sát bởi) một y tá có đăng ký. Những nhà này được tài trợ 100% bằng quỹ Medicaid liên bang. [8]Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14495.10. Để biết thêm thông tin về DD-CNC, xem trang web của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe … Continue reading

References
1 Để biết định nghĩa của các loại ICF khác nhau, xem Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn mục 1250(e)(h)&(i).
2 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(h); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.
3 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(e); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.1.
4 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(i); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.2.
5 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế mục 14495.10.
6 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn, Mục 1250(e); Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(42); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.1.
7 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn Mục 1250(i); Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 54302(a)(43); Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 51343.2.
8 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14495.10. Để biết thêm thông tin về DD-CNC, xem trang web của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California, http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ICFDDCN_MC_Waiver.aspx.